COMMITTEES

——————  Organizing Committee  ——————


Tianyou Chai
General Chair
China


Yang Shi
Program Chair
Canada


Ben M. Chen
Vice Program Co-Chairs
Hong Kong, China


Yaochu Jin
Vice Program Co-Chairs
China


Kay Chen Tan
Vice Program Co-Chairs
Hong Kong, China


Jinliang Ding
Vice Program Co-Chairs
China


Tengfei Liu
Workshop Co-Chairs
China


Jialu Fan
Workshop Co-Chairs
China


Tingwen Huang
Invited Sessions Co-Chairs
Qatar


Guanghui Wen
Invited Sessions Co-Chairs
China


Yuzhe Li
Invited Sessions Co-Chairs
China


Chun-Yi Su
Finance Co-Chairs
Canada


Wenjun Ye
Finance Co-Chairs
Canada


Xiuping Zheng
Local Arrangements Co-Chairs
China


Tao Yang
Local Arrangements Co-Chairs
China


Jinxi Zhang
Local Arrangements Co-Chairs
China


Shaowen Lu
Publication Chair
China


Zhi Li
Registration Co-Chairs
China

Meirong Xu
Registration Co-Chairs
China


Wen Yu
Publicity Co-Chairs
Mexico


Liangyong Wang
Publicity Co-Chairs
China


Qiang Liu
Publicity Co-Chairs
China

Ming Gao
Student Activities Co-Chairs
China
Lina Zhang
Student Activities Co-Chairs
China


Weinan Gao
Sponsorship Co-Chairs
China


Ping Zhou
Sponsorship Co-Chairs
China

Yu Wang
Exhibits Chair
China
 


———————————  IPC Members  ———————————

Albertos, Pedro (ES) Chen, Ben.M (HK, CHN) Chen, Jie (HK, CHN) Chen, Tongwen (CAN)
Chen, Wenhua (UK) Chen, Xinkai (JPN) Chen, Yangquan (USA) Chen, Ye-Hwa (USA)
Cheung, Yiu Ming (HK, CHN) Dai, Xuewu (CHN) Deng, Mingcong (JPN) Ding, Zhengtao (UK)
Engell, Sebastian (GER) Fu, Jun (CHN) Gao, Huijun (CHN) Gao, Weinan (CHN)
Ge, Shuzhi Sam (SGP) Gu, Guoxiang (USA) Guo, Ge (CHN) He, Haibo (USA)
Huang, Biao (CAN) Huang, Jie (HK, CHN) Huang, Tingwen (QAT) Jiang, Zhongping (USA)
Jin, Yaochu (UK) Kako, Junichi (JPN) Kaynak, Okyay (TUR) Kolmanovsky, Ilya (USA)
Krstic, Miroslav (USA) Lang, Ziqiang (UK) Lewis, Frank (USA) Li, Kang (UK)
Li, Yuzhe (CHN) Li, Zhi (CHN) Lin, Wei (USA) Liu, Derong (USA)
Liu, Jing (CHN) Liu, Qiang (CHN) Liu, Tengfei (CHN) Luo, Chaomin (USA)
Luo, Hao (CHN) Meng, Max (Qinghu) (HK, CHN) Pang, Zhibo (SE) Pedrycz, Witold (CAN)
Qiu, Li (HK, CHN) Shah, Sirish (CAN) Shi, Yang (CAN) Su, Chun-Yi (CAN)
Sun, Qiuye (CHN) Sun, Jing (USA) Shen, Tielong (JPN) Tang, Ying (USA)
Tarn, Tzyh-Jong (USA) Toprac, Anthony (USA) Wang, Hong (USA) Vardulakis, Antonis (GRE)
Wang, Dianhui (AUS) Wu, Fen (USA) Xia, Xiaohua (AFR) Xie, Wenfang (CAN)
Yang, Shengxiang (UK) Yang, Tao (CHN) Yang, Simon (CAN) Yu, Kan (AUS)
Yu, Wen (MEX) Zhang, Hong (CAN) Zhang, Jianwei (GER) Zhang, Jingxin (AUS)
Zhang, Youmin (CAN) Zhao, Yong (CHN) Zhou, Ping (CHN)